2018-2019 学年人教版语文四年级上册强化训练测试卷
答题卡下载
收藏试卷
平行组卷
一、填空题 (共1题,共5分)

1、

看拼音,写汉字

1.lǒng   zhào   bó wù tuī jiàn càn  làn   guī lǜ   gēng  dì

( __________)   ( __________) ( __________)   ( __________)   ( __________)   ( __________)  

2.shù   shāo là yuè   yí wèn   jūn yún chù jiǎo   hén jì

( __________)   ( __________) ( __________)   ( __________)   ( __________)   ( __________) 

3.zhú   jiàn yǐn   bì wā jué   sōu   jí qīng   xié   pāo qì

( __________)   ( __________) ( __________)   ( __________)   ( __________)   ( __________) 

4.wéi   qiáng   tiān jiā fù   gài níng   shì lěng   kù chāi kāi

( __________)   ( __________) ( __________)   ( __________)   ( __________)   ( __________) 

5.róng  huà méi   yóu   yán   lì   sān   cān pí   qi dūn   xià

( __________)   ( __________) ( __________)   ( __________)   ( __________)   ( __________) 

6.lín  jū   xìng gé   tān   wán   cǎi tà méi huā   chóng   gāo

( __________)   ( __________) ( __________)   ( __________)   ( __________)   ( __________) 

7.bǎo lěi dǎ   zhàng zhì   huì   qì   pò

( __________)   ( __________) ( __________)   ( __________)

网友关注的试题 更多>>
网友关注的试卷 更多>>
试卷分析
(总分:5)
总体分析
填空题(1道)
难度分析